Pracovníci

Kontakty - interní pracovníci

Mgr. Petr Ryneš

ředitel DDM

VŠ FTVS UK– obor TV – ČJ

rynes@ddmp6.cz, 235 323 334
Mgr. Jana Němcová

zástupkyně ředitele DDM

PF Hradec Králové, obor pedagogika-matematika
funkční studium - Management školských organizací

nemcova@ddmp6.cz, 235 323 334
Anna Brabencová

ekonomka DDM

Mgr.Bc. Martin Vejvoda

Oddělení techniky a klubové činnosti, vedoucí oddělení

VŠ J.E. Purkyně v Ústí nad Labem–PF, VŠ ČVUT FS, UK Praha - DPS, UJEP- Pracovník pro výchovně vzělávací činnost dětí a mládeže. Zaměření:počítače, turistika, kluby

Mgr. Jiří Podlaha

Oddělení předmětových soutěží a pohybových aktivit, vedoucí oddělení

VŠ ZČU - FPE obor: biologie a zeměpis

podlaha@ddmp6.cz, 235 323 333
Mgr. Zuzana Prouzová

Oddělení dopravní výchovy a činnosti na DHDK, vedoucí oddělení

PF Hradec Králové, obor pedagogika - biologie.
Autorka a lektorka preventivních programů a programů DVPP

zuzana.prouzova@ddmp6.cz, 235 352 622, 607220294
Bc. Gabriela Lasíková

Oddělení estetické a umělecké, vedoucí oddělení

Střední uměleckořemeslná škola ŠÚUV, Pedagogická fakulta UK v Praze

Marcela Lampart DiS.

oddělení taneční - vedoucí oddělení

Absolutorium: taneční konzervatoř Duncan Centre

Klára Plieštiková

Oddělení estetické a umělecké

-gymnázium maturita
-3roky nástavba Školský ústav umělecké výroby,odborná maturita
-Waldorfská pedagogika-3leté víkend.stud.
-Speciální pedagogika-1,5leté stud.

Mgr. Lucia Radecká

Oddělení hudební, vedoucí oddělení

absolutorium: konzervatórium Košice - klavír, UKF v Nitre - odbor kulturológia

Mgr. Renáta Mrzenová

Oddělení sportovních soutěží a činnosti na ZŠ Dědina, vedoucí oddělení

VŠ Západočeská univerzita

sport@ddmp6.cz, 606 453 983
Nikola Bachanová DiS.

Oddělení sportovních soutěží a činnosti na ZŠ Dědina

VOŠ pedagogická a sociální - sociální práce a sociální pedagogika
Student Teologické fakulty UK - sociální pedagogika

Karolína Turková

Oddělení mládeže a přírodovědy, vedoucí oddělení

Pedagogické minimum - UP Olomouc, trenér sportu pro všechny licence A - FTVS, trenér všeobecné gymnastiky II. třídy - ČASPV, student oboru Aplikovaná tělesná výchova a sportu osob se specifickými potřebami - FTVS

Mgr. Zdeňka Rychterová

Oddělení předškolních aktivit a dramatiky, vedoucí oddělení; CPD Motýlek

Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor Vychovatelství - Tělesná výchova

Bc. Markéta Nosáková

CPD motýlek

Bc. Klára Rynešová

CPD Motýlek

UK Bohemistika

Bc. David Kamínek

Oddělení zájmové činnosti a aktivit na ZŠ, vedoucí oddělení

VSTVS - Tělesná výchova a sport, Sportovní a kondiční specialista

david.kaminek@ddmp6.cz, 235323333, 727879110
Danuše Hrdinová

ekonomické odd.

Lucie Šindelářová

Pedagog

Aktuality

Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
Dopravní hřiště je od 12. 9. 2017 z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřeno. Výuka 4. tříd a kroužek OB probíhá i nadále.
zobrazit archiv