Pracovníci

Kontakty - interní pracovníci

Mgr. Petr Ryneš

ředitel DDM

VŠ FTVS UK– obor TV – ČJ

rynes@ddmp6.cz, 235 323 334
Mgr. Jana Němcová

zástupkyně ředitele DDM

PF Hradec Králové, obor pedagogika-matematika
funkční studium - Management školských organizací

nemcova@ddmp6.cz, 235 323 334
Anna Brabencová

ekonomka DDM

Mgr.Bc. Martin Vejvoda

Oddělení techniky a klubové činnosti, vedoucí oddělení

VŠ J.E. Purkyně v Ústí nad Labem–PF, VŠ ČVUT FS, UK Praha - DPS, UJEP- Pracovník pro výchovně vzělávací činnost dětí a mládeže. Zaměření:počítače, turistika, kluby

Mgr. Jiří Podlaha

Oddělení předmětových soutěží a pohybových aktivit, vedoucí oddělení

VŠ ZČU - FPE obor: biologie a zeměpis

podlaha@ddmp6.cz, 235 323 333
Mgr. Zuzana Prouzová

Oddělení dopravní výchovy a činnosti na DHDK, vedoucí oddělení

PF Hradec Králové, obor pedagogika - biologie.
Autorka a lektorka preventivních programů a programů DVPP

zuzana.prouzova@ddmp6.cz, 235 352 622, 607220294
Bc. Gabriela Lasíková

Oddělení estetické a umělecké, vedoucí oddělení

Střední uměleckořemeslná škola ŠÚUV, Pedagogická fakulta UK v Praze

Marcela Lampart DiS.

oddělení taneční - vedoucí oddělení

Absolutorium: taneční konzervatoř Duncan Centre

Klára Plieštiková

Oddělení estetické a umělecké

-gymnázium maturita
-3roky nástavba Školský ústav umělecké výroby,odborná maturita
-Waldorfská pedagogika-3leté víkend.stud.
-Speciální pedagogika-1,5leté stud.

Mgr. Lucia Radecká

Oddělení hudební, vedoucí oddělení

absolutorium: konzervatórium Košice - klavír, UKF v Nitre - odbor kulturológia

Mgr. Renáta Mrzenová

Oddělení sportovních soutěží a činnosti na ZŠ Dědina, vedoucí oddělení

VŠ Západočeská univerzita

sport@ddmp6.cz, 606 453 983
Nikola Bachanová DiS.

Oddělení sportovních soutěží a činnosti na ZŠ Dědina

VOŠ pedagogická a sociální - sociální práce a sociální pedagogika
Student Teologické fakulty UK - sociální pedagogika

Karolína Turková

Oddělení mládeže a přírodovědy, vedoucí oddělení

Pedagogické minimum - UP Olomouc, trenér sportu pro všechny licence A - FTVS, trenér všeobecné gymnastiky II. třídy - ČASPV, student oboru Aplikovaná tělesná výchova a sportu osob se specifickými potřebami - FTVS

Mgr. Zdeňka Rychterová

Oddělení předškolních aktivit a dramatiky, vedoucí oddělení; CPD Motýlek

Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor Vychovatelství - Tělesná výchova

Bc. Markéta Nosáková

CPD motýlek

Bc. Klára Rynešová

CPD Motýlek

UK Bohemistika

Bc. David Kamínek

Oddělení zájmové činnosti a aktivit na ZŠ, vedoucí oddělení

VSTVS - Tělesná výchova a sport, Sportovní a kondiční specialista

david.kaminek@ddmp6.cz, 235323333, 727879110
Danuše Hrdinová

ekonomické odd.

Lucie Šindelářová

Pedagog

Aktuality

Během  Vánočních prázdnin 23.12.2017 - 2.1.2018 neprobíhají pravidelné zájmové útvary.
Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
zobrazit archiv