- Pokyny k částečnému zahájení provozu DDM Praha 6

7.5.2020

Pokyny k částečnému zahájení provozu DDM Praha 6

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. DDM  Praha 6  znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Pokyny pro obnovení :

1. Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení na webu DDM, nebo vytištěné v DDM.Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup na hodinu umožněn.

2. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

3. Účastníci čekají na kroužek před budovou, kde si je lektor vyzvedne. Prosíme o dochvilnost.

4. Účastník, který přijde později nebude vpuštěn do budovy.

5. Před budovou a při přesunech v budově je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

6. Všichni příchozí a účastníci zájmového vzdělávání musí dodržovat pokyny zaměstnanců DDM vydávané v souladu s platnými hygienickými a organizačními pravidly vydanými MŠMT.

7. Do budov a částí areálů mohou účastníci zájmového vzdělávání vstoupit pouze se zakrytými ústy a nosem.

8. Stejně tak se budou pohybovat se zakrytými ústy a nosem při pohybu ve všech společných prostorách (chodby, WC, atd.).

9. Při činnosti kroužku upřesní použití roušky vedoucí kroužku.

10. Každý účastník zájmového vzdělávání s sebou musí mít sáček na uložení roušky.

11. Po příchodu do budovy, případně při vstupu do místnosti kroužku si každý účastník zájmového vzdělávání musí vydezinfikovat/umýt řádně ruce.

12. Na sportovní kroužky musí účastníci chodit již ve sportovním oblečení. V prostorách DDM nebude možné převlékání a sprchování. Možné bude pouze přezutí do sportovní obuvi.

13. Vyučovací lekce skončí o 10 min. dříve, tak, aby se skupiny nepotkávaly a bylo možné důkladně vyvětrat a dezinfikovat frekventovaný mobiliář.

14. Účastníci nebo jejich zákonní zástupci musí neprodleně informovat vedoucí zájmového útvaru nebo vedení DDM v případě, že se u účastníka zájmového vzdělávání projeví příznaky COVID-19.

15. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (popřípadě k vyřazení účastníka).

16. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.

17. Zvažte prosím pečlivě účast v ZÚ, pokud vy nebo děti patříte k osobám s rizikovými faktory.

Kdo je považován za osobu s rizikovými faktory:

· Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

· Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

· Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

· Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

· Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

· Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

· Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

· Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V Praze 7.5.2020

Martin Vejvoda, ředitel DDM Praha 6

Aktuality

Vážení rodiče, účastníci kroužků,vzhledem k aktuálně vydaným vládním opatřením zahájíme postupně omezený provoz DDM (od 10.5.2021). Do konce týdne budeme mailem informovat ty z vás, kterých se zahájení zájmových útvarů bude aktuálně týkat.
Areál DDM Na Vypichu je pro veřejnost uzavřen.  Děkujeme za pochopení.
Většina táborů našeho DDM je již do Aktivního města zadána, podrobnosti jsou uvnitř článku.
zobrazit archiv