- Pokyny k částečnému zahájení provozu DDM Praha 6

7.5.2020

Pokyny k částečnému zahájení provozu DDM Praha 6

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. DDM  Praha 6  znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Pokyny pro obnovení :

1. Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení na webu DDM, nebo vytištěné v DDM.Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup na hodinu umožněn.

2. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

3. Účastníci čekají na kroužek před budovou, kde si je lektor vyzvedne. Prosíme o dochvilnost.

4. Účastník, který přijde později nebude vpuštěn do budovy.

5. Před budovou a při přesunech v budově je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

6. Všichni příchozí a účastníci zájmového vzdělávání musí dodržovat pokyny zaměstnanců DDM vydávané v souladu s platnými hygienickými a organizačními pravidly vydanými MŠMT.

7. Do budov a částí areálů mohou účastníci zájmového vzdělávání vstoupit pouze se zakrytými ústy a nosem.

8. Stejně tak se budou pohybovat se zakrytými ústy a nosem při pohybu ve všech společných prostorách (chodby, WC, atd.).

9. Při činnosti kroužku upřesní použití roušky vedoucí kroužku.

10. Každý účastník zájmového vzdělávání s sebou musí mít sáček na uložení roušky.

11. Po příchodu do budovy, případně při vstupu do místnosti kroužku si každý účastník zájmového vzdělávání musí vydezinfikovat/umýt řádně ruce.

12. Na sportovní kroužky musí účastníci chodit již ve sportovním oblečení. V prostorách DDM nebude možné převlékání a sprchování. Možné bude pouze přezutí do sportovní obuvi.

13. Vyučovací lekce skončí o 10 min. dříve, tak, aby se skupiny nepotkávaly a bylo možné důkladně vyvětrat a dezinfikovat frekventovaný mobiliář.

14. Účastníci nebo jejich zákonní zástupci musí neprodleně informovat vedoucí zájmového útvaru nebo vedení DDM v případě, že se u účastníka zájmového vzdělávání projeví příznaky COVID-19.

15. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (popřípadě k vyřazení účastníka).

16. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.

17. Zvažte prosím pečlivě účast v ZÚ, pokud vy nebo děti patříte k osobám s rizikovými faktory.

Kdo je považován za osobu s rizikovými faktory:

· Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

· Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

· Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

· Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

· Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

· Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

· Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

· Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V Praze 7.5.2020

Martin Vejvoda, ředitel DDM Praha 6

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá