O DDM Praha 6

Dům dětí a mládeže v Praze 6 (dále jen DDM Praha 6) je středisko volného času, školské zařízení, jeho zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP). Poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých.

Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s více než šedesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich (pra)rodičům i ostatním nabízí více než 200 pravidelných kroužků - počítačových, technických, uměleckých, dramatických, výtvarných, chovatelských a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.

Dětem ve věku od 3 do 6 let nabízí Centrum předškolních dětí Motýlek, který poskytuje komplexní vzdělávací program spojující zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí s jistotou dozoru zkušených pedagogů.

Rekreace a dobrodružství - to jsou výlety, víkendové akce, letní, příměstské a zimní tábory.

DDM Praha 6 připravuje výtvarné dílny, turnaje, soutěže a přehlídky - vyhlašované MŠMT i vlastní, divadelní představení a také velké akce pro tisícovky účastníků. Příkladem mohou být akce jako Den dětí s DDM a IZS, konaný vždy na konci května nebo tradiční zářijová Akce Vypich - Zastávka Volný Čas.

Na Dětském hřišti dopravní kázně (DHDK) v multifunkčním areálu (ne)KONEČNÁ Vypich vyučují pedagogové DDM žáky 4. ročníků základních škol dopravní výchovu, odpoledne je hřiště k dispozici dětem ze školních družin.

Veřejnosti slouží dopravní hřiště v podvečer a o víkendech. Pro děti zde byly vybudovány s podporou MHMP herní prvky pro nejmenší, pro starší 6 metrů vysoká lanová pyramida, lanovka a lezecká stěna (vše k využití pod dohledem dospělého). Děti na jakémkoliv dopravním prostředku musí použít přilbu.

V multifunkčním areálu (ne)KONEČNÁ Vypich nabízí DDM Praha 6 dále veřejnosti možnost pronájmu sportovišť.

Školám, pedagogům a dalším zájemcům nabízí DDM Praha 6 vzdělávací programy a metodickou podporu.


Oficiální údaje:

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694

Účet pro platby za kroužky, tábory a akce: 2301657240/2010, FIO banka, a.s.

Číslo účtu: 13132061/0100 , Komerční banka, a.s.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Bc. Martin Vejvoda, ředitel


Detašovaná pracoviště:

Dětské hřiště dopravní kázně Vypich, Na Vypichu 1a, Praha 6 - Břevnov
Centrum sportu Dědina, Žukovského 6, Praha 6 - Dědina

Informace o zpracování osobních údajů

Dům děti a mládeže Praha 6 chrání veškeré osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

DDM Praha 6, příspěvková organizace zřízená MHMP, jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnost dne 25.5.2018, zpracovává při své činnost osobní údaje klientů DDM Praha 6 za účelem realizace zájmového vzdělávání.

Kontaktní údaje správce: Dům dětí a mládeže Praha 6
adresa: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 - Řepy
e-mail: info@ddmp6.cz
tel.č. +420 235 32 33 33
Datová schránka: t5ri93h

DDM Praha 6 při své činnost zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které je nutné pro plnění zákonných povinnost dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi DDM Praha 6 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součást je vždy informace o možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnut souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijet do zájmového útvaru, na tábor či akci DDM Praha 6).

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnut, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní e-mail: poverenec@akpavlik.cz

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá