- Informace k provozním podmínkám činnosti DDM.

16.9.2020

Informace k provozním podmínkám činnosti DDM.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.

1. Kroužek může navštěvovat a zajišťovat pouze zdravý účastník či zaměstnanec, který nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.

2. V případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID – 19 u účastníků či zaměstnanců DDM Praha 6 bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem osobám, kterých se tato situace bezprostředně týká.

3. Pokud bude podezření na infekční onemocnění účastníka během činnosti kroužku, bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost účastníka v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Praha 6. Zletilý účastník opustí prostory DDM tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních osob.

4. Absenci účastníků omlouvejte na emailu omluvenky@ddmp6.cz nebo na telefonech 235 323 333.

5. Pokud se u nemocného účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, případně jiné závažné infekční a respirační onemocnění, ihned informujte ředitele organizace Mgr. Martina Vejvodu 2 35 32 33 34 nebo mailem martin.vejvoda@ddmp6.cz.

6. Účastníkům s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do DDM pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev alergického nebo chronického onemocnění.

7. Vstup do prostor chodeb je povolen pouze účastníků. Po ukončení činnosti si doprovod vyzvedává účastníka u chodu do budovy (pokud není v přihlášce dohodnuto, že nezletilý odchází bez doprovodu). Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší osmi let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v budově.

8. Pohyb rodičů nebo doprovodu v budově není povolen.

9. V budově DDM jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky nebo přístroje k dezinfekci rukou, kterou vždy použijí účastníci při vstupu do budovy. Po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví a aktuální epidemiologické podmínky.

10. Pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány.

11. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, je doporučeno větrání po dobu minimálně 5minut 1 krát za hodinu.

12. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.

13. Účastníci a pedagogové ve společných prostorách budovy nosí roušky. V učebnách dle vyhodnocení či doporučení souvisejících s epidemiologickou situací a s ohledem na probíhající činnosti či prostorové možnosti. Účastníci povinně nosí 2 roušky v sáčku. Režim této ochrany úst a nosu se řídí průběžnými pokyny lektorů jednotlivých aktivit.

Od 18.9. také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší. Výjimku mají tyto činnosti kroužků: sportovní (pohybové), pěvecké, hudební – například hra na dechové nástroje.

Jestliže je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci z 1. i 2. stupně ZŠ, roušku musí mít všichni bez rozdílu.

14. Prosíme rodiče a účastníky, aby případně aktualizovali ve svém klientském účtu kontaktní údaje uvedené v přihlášce (mailovou adresu, telefon do zaměstnání, domů apod.).

15. V souvislosti s měnící se epidemiologickou situací Vás žádáme o průběžné sledování informací na stránkách www.ddmp6.cz. Informace nebudeme účastníkům plošně rozesílat.

16. Tyto informace a pokyny nabývají účinnosti dne 16.9. 2020 a platí do odvolání.

Martin Vejvoda, ředitel DDM

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá