- Informace k provozním podmínkám činnosti DDM od 7.12.2020.

4.12.2020

Informace k provozním podmínkám činnosti DDM od 7.12.2020.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.


1. Kroužek může navštěvovat a zajišťovat pouze zdravý účastník či zaměstnanec, který nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.

2. Kroužky, kurzy, kluby (dále jen kroužky), u kterých činnost probíhá prezenční formou v prostředí DDM Prahy 6 apod. jsou organizované maximálně v počtu pro 10 účastníků. V případě, že je v kroužku zapsáno více než 10 účastníků je činnost kroužku realizována např. v turnusech

3. Kroužky je možné po dohodě s účastníky (u nezletilých účastníky po dohodě s jejich zákonnými zástupci) realizovat i formou on-line výuky.

4. V případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID – 19 u účastníků či zaměstnanců DDM Praha 6 bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem osobám, kterých se tato situace bezprostředně týká.

5. Pokud bude podezření na infekční onemocnění účastníka během činnosti kroužku, bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost účastníka v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Praha 6. Zletilý účastník opustí prostory DDM tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních osob.

6. Absenci účastníků omlouvejte na emailu info@ddmp6.cz nebo na telefonu 235 323 333.

7. Pokud se u nemocného účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, případně jiné závažné infekční a respirační onemocnění, ihned informujte ředitele organizace Mgr. Martina Vejvodu 2 35 32 33 34 nebo mailem martin.vejvoda@ddmp6.cz.

8. Účastníkům s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do DDM pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev alergického nebo chronického onemocnění.

9. Vstup do prostor chodeb je povolen pouze účastníkům. Po ukončení činnosti si doprovod vyzvedává účastníka u vchodu do budovy (pokud není v přihlášce dohodnuto, že nezletilý odchází bez doprovodu). Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší šesti let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v chodbách budovy.

10. Pohyb rodičů nebo doprovodu v chodbách není povolen,z důvodu režimových opatření minimalizující styk s účastníky kroužků.

11. V budově DDM jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky nebo přístroje k dezinfekci rukou, kterou vždy použijí všichni při vstupu do budovy. Po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví a aktuální epidemiologické podmínky.

12. Pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány.

13. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

14. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.

15. Účastníci a zaměstnanci DDM (i další osoby pohybující se v prostorách DDM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách DDM. Účastníci povinně nosí 2 roušky v sáčku. Ve vnějších prostorách DDM se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly.

Režim ochrany úst a nosu se řídí průběžnými pokyny lektorů jednotlivých aktivit.Je-li nezbytné, aby účastníci při výuce/činnosti viděli na ústa lektora, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí účastníci nosit roušku.

16. Prosíme rodiče a účastníky, aby případně aktualizovali ve svém klientském účtu kontaktní údaje uvedené v přihlášce (mailovou adresu, telefon do zaměstnání, domů apod.).

17. V souvislosti s měnící se epidemiologickou situací Vás žádáme o průběžné sledování informací na stránkách www.ddmp6.cz. Informace nebudeme účastníkům plošně rozesílat.

18. Tyto informace a pokyny nabývají účinnosti dne 7.12.2020 a platí do odvolání.

Martin Vejvoda, ředitel DDM

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá