Výběrová řízení

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka serveru

VÝZVA

k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem „Dodávka serveru“


I. Zadavatel:

Název: Dům dětí a mládeže Praha 6

Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 Řepy

IČ: 45241694

zastoupený Mgr. Bc. Martinem Vejvodou, ředitelem organizace


II. Předmět veřejné zakázky / předpokládaná hodnota


„Dodávka serveru“

zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu dostatečné finanční prostředky.

Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.Podrobné požadavky zadavatele na dodávku serveru jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.

Nabídková cena zakázky v Kč: 250.000,- včetně DPH

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

III. Místo plnění: DDM Praha 6, U Boroviček 650/5 Praha 6
IV. Datum vyhlášení VZMR:11.11.2020
V. Datum ukončení podání nabídek VZMR: 25.11.2020 14.00 hodin
VI. Datum otevírání obálek VZMR: 26.11.2020 10.00 hodin
VII. Datum vyhlášení vítězné nabídky VZMR: 26.11.2020
VIII. Datum dodání předmětu VZMR: do 22.12.2020

IX. Požadované doklady v nabídce:
1. Podepsaný krycí list nabídky, příloha č.2
a Obchodní jméno a adresa uchazeče
b Oprávnění zástupce
c Kontaktní osoba, jméno, tel., email
d IČO
e Nabídková cena bez DPH, cena celkem včetně DPH
f Podpis oprávněného zástupce
2. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
3. Předložení prosté kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě.
4. Návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem společnosti oprávněným k podepisování. Do návrhu smlouvy budou uchazečem doplněny všechny údaje a budou pevně připojeny případné přílohy. Návrh smlouvy musí plně odpovídat celé nabídce uchazeče.

X. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:


Nabídková cena 85 %
Technická podpora 10 %
Záruka 5 %XI. Zadavatel si vyhrazuje právo:

• odmítnout předložené nabídky
• změnit podmínky zadání veřejné zakázky
• zrušit zadání veřejné zakázky
• smlouvu neuzavřít
• účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.


Dodavatel se upozorňuje, že zadavatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti zadavatele a že v případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XII. Pokyny pro nakládání s nabídkou:

Nabídku musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce v neporušené a uzavřené obálce s adresou zadavatele a dodavatele, označená nápisem

NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka serveru“

poštou na adresu: Dům dětí a mládeže Praha 6, sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 Řepy

nebo osobně do kanceláře: Dům dětí a mládeže Praha 6, sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6 Řepy

nejpozději do 25.11.2020 14.00 hodin

Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení. Nabídky budou hodnoceny komisí dne 26.11.2020 v 10.00 hodin a následně vybrána vítězná nabídka.


V Praze dne 11.11.2020


Mgr. Martin Vejvoda
ředitel DDM

Aktuality

Milí rodiče a účastníci kroužků, od pondělí 7.12. se otevírají se pouze kroužky, které splňují předepsané podmínky a jejichž lektoři mohou vést účastníky prezenční formou. Zda se to bude týkat i vašeho kroužku, budete informování emailem.
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
Většina kroužků našeho DDM je již do Aktivního města zadána, podrobnosti jsou uvnitř článku.
zobrazit archiv