Kroužky - základní informace

JAK SE PŘIHLÁSIT?


ONLINE
Kdo se již v minulosti účastnil kroužku v DDM Praha 6 (účastníci, kteří mají údaje vyplněné ve školní matrice (=na webových stránkách) DDM P6 a platnou emailovou adresu) si může provést rezervaci/zápis on-line na www.ddmp6.cz, u příslušného odkazu u každého z kroužků od července.
Pokud registraci ještě nemá, je třeba provést Registraci nového uživatele pomocí formuláře na webu webu DDM - ddmp6.cz/profil

Připravili jsme pro vás obrázkový návod, jak se registrovat/přihlásit do kroužků DDM Prahy 6.
Naleznete zde: www.ddmp6.cz/o-ddm-praha6/ke-stazeni/Na začátku září v době oficiálního zápisu (obvykle probíhá prvních 14. dní v novém školním roce, (15:30-19:00) aktuální termín a čas naleznete v aktualitách na webu DDM). Oficiální zápis probíhá kromě online přihlášení - formou osobní návštěvy DDM, při kterém se zaregistrujete, vyplníte a podepíšete přihlášku, zaplatíte zápisné na místě nebo vám při bezhotovostní platbě přidělíme variabilní symbol.

Zápis neprovádíme zápis telefonicky ani emailem

Informace o obsazenosti /kroužku, tábora, akce/ je pouze informativní.

Platbu za zájmové útvary je možné hradit na období školního roku nebo pololetí.

Platbu je potřeba provést do 7 pracovních dnů od přihlášení:
- bezhotovostně na náš účet 2301657240/2010, (důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu)
- nebo složením příslušné částky v DDM P6

Platby jsou zpracovávány elektronicky, bez uvedení správného variabilního symbolu nebude Vaše platba identifikována a přihlašovací systém bude Vaši přihlášku považovat za neuhrazenou.
Více plateb NELZE slučovat pod jeden variabilní symbol. Například při objednání dvou a více kurzů je pro identifikaci platby nezbytně nutné zaplatit každou přihlášku zvlášť s jejím variabilním symbolem.


V případě platby zápisného pouze za 1. pololetí, je nutné uhradit zápisné za 2. pololetí nejpozději do 31.ledna.

Úhrada zápisného na celý školní rok je možná pouze pro přihlášené do 31.10. daného školního roku.

Ceny jsou uvedeny za rok/pololetí.
Cena zájmových útvarů je stanovena na celý školní rok a je zvýhodněna, zohledňuje státní svátky, prázdniny a event. nenadálé absence lektora z vážných důvodů. Minimální počet lekcí za školní rok je 30, pokud není stanoveno jinak (pozdější začátek, krátkodobé kurzy).
Členem ZÚ se zájemce stává složením zápisného a vyplněním přihlášky.

CO KDYŽ SE PŘIHLÁSÍM POZDĚJI?
Při přihlášení do pravidelného zájmového vzdělávání později, než při zahájení konání zájmového útvaru jsou stanovena tato pravidla určení úplaty za zájmové vzdělávání:
- při přihlášení do konce října se platí celá roční nebo pololetní částka;
- při přihlášení na druhé pololetí do konce února se platí celá částka na druhé pololetí;
- při přihlášení do konce listopadu / března se platí pololetní částka snížená o čtvrtinu;
- při přihlášení do konce prosince / dubna se platí pololetní částka snížená o polovinu;
- při přihlášení do konce ledna / června (května) se platí čtvrtina pololetního předpisu.


Odhlášení nebo vrácení uhrazeného účastnického poplatku?
Odhlášení z pravidelné zájmové činnosti nebo prázdninové akce je možné kdykoli na základě žádosti účastníka (zákonných zástupců účastníka).


Poplatek (či jeho poměrná část) za kurz či kroužek může být vrácen z těchto důvodů:
- dlouhodobá nemoc nebo úraz (alespoň v délce trvání 1 měsíc (doloženo lékařským potvrzením),
- změna trvalého bydliště účastníka (doloženo občanským průkazem rodičů nebo účastníka),
- účastník vůbec nezahájil činnost (připouští se maximálně JEDNA ÚČAST v prvním měsíci po přihlášení) – doloženo deníkem.

Při odhlášení či zanechání účasti v zájmovém útvaru z jiných důvodů se poplatky zásadně nevrací.

V případě pravidelné zájmové činnosti je úplata v odůvodněných případech vracena na základě počtu kalendářních měsíců, v nichž se účastník dané činnosti skutečně účastnil (byl přítomen alespoň jedenkrát v daném kalendářním měsíci). Uhrazená částka snížená o administrativní poplatek 200,–Kč.

Pokud dojde k uzavření DDM a vzdělávání nebude nahrazeno nebo nepoběží distančním způsobem, bude úplata za zájmové vzdělávání vrácena. Částka k vrácení bude stanovena dle reálných podkladů (výše zápisného, počtu plánovaných a skutečně realizovaných lekcí, včetně prodloužení činnosti, distanční vzdělávání).


Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval DDM Prahy 6 o důvodech své dlouhodobé neúčasti považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací.

Režim činnosti a chování účastníků, pravidla pro úhradu zápisného a další důležité informace najdete ve vnitřním řádu DDM Prahy 6.

AKTIVNÍ MĚSTO

Na stránkách nadace Aktivní město je třeba vyhledat naši organizaci Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5 (prosíme nesplést s jinými poskytovateli) a přiřadit příspěvek k vybrané aktivitě.


Dítě musí být přihlášeno na kroužek, nebo tábor na našich stránkách www.ddmp6.cz. Od systému dostanete jako potvrzení voucher s názvem aktivity – neposílejte nám jej, máme k dispozici hromadnou informaci. Částku za kroužek nebo tábor o příspěvek neponižujte, UHRAĎTE JI CELOU, kompletní úhrada zápisného je podmínkou uplatnění příspěvku, který od nás obdržíte zpětně.

Jakmile zpracujeme vyúčtování a pro výplatu příspěvků obdržíme od Aktivního města finance, obrátíme se na Vás se žádostí o zaslání čísla účtu. Příspěvky odesíláme hromadně, tzn. jakmile máme k dispozici informace většiny uchazečů. Celý proces může trvat až tři měsíce.

V případě dotazů směrem k DDM nás prosím kontaktujte na adrese aktivnimesto@ddmp6.cz., agendu vyřizuje Markéta Krebsová.

S dotazy na registraci, podmínky získání příspěvků či přiřazení aktivit se prosíme obracejte přímo na nadaci Aktivní město. Pokud Vámi vybranou aktivitu v seznamu nabídky nemůžete nalézt, je možné, že ji příslušná městská část neschválila. Informaci můžeme ověřit, popřípadě aktivitu dodatečně nahrát do systému, kontaktujte nás.

Děkujeme, tým DDM Praha 6

ON-LINE přihlašování

On-line přihlašování je umožněno u většiny ZÚ a táborů.
Kdo se již v minulosti účastnil kroužku v DDM Praha 6 (účastníci, kteří mají údaje vyplněné v systému IS DDM P6 a platnou emailovou adresu) si může provést rezervaci/zápis on - line na www.ddmp6.cz, u příslušného odkazu u každého z kroužků/táborů. Podmínkou je, že známe vaší emailovou adresu.

Pokud registraci ještě nemá, je třeba provést Registraci nového uživatele pomocí formuláře na webu webu DDM - ddmp6.cz/profil

Registraci vždy provádí zákonný zástupce dětí, případně dospělá osoba. Zadejte prosím svůj e-mail a heslo, s těmito údaji se budete nadále přihlašovat do systému. Bez funkční e-mailové adresy není možné registraci ani přihlašování dokončit.

Po vytvoření registrace zadá novou osobu/osoby do systému a poté osobu zapíše ke konkrétnímu kroužku/táboru.

Po odeslání přihlášky dostanete potvrzovací email o přijetí vašeho požadavku. Pozor - v tomto kroku se ještě nejedná o závaznou přihlášku!

Přijaté požadavky vyřizují pracovníci DDM zpravidla do tří pracovních dnů, o výsledku vás budeme informovat emailem.

V případě, že bude vaše přihláška přijata, dostanete pokyny k platbě a případné další informace. Platbu proveďte podle pokynů v závazné přihlášce. Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vašemu požadavku vyhovět (např. nedostačující kapacita či naopak nízká naplněnost), budeme vás rovněž informovat.

Jestliže nedostanete do tří pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte DDM nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit.

Během září může docházet ke změnám termínů kroužků (změna rozvrhů u externích lektorů, v pronájmech tělocvičen, či z jiných důvodů). Děkujeme za pochopení, naprostou většinu případných změn nejsme schopni ovlivnit. Budeme Vás o nich neprodleně informovat .

Do kroužku je zájemce přihlášen řádně odevzdanou přihláškou (v originále či scan mailem) a provedenou úhradou.

Prosíme, případné dotazy ke kroužkům řešte emailem nebo telefonicky - (kontaktní osoba je uvedena u kroužku) .

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha